Keuring

De keuring is een belangrijke dienst waarmee we de veiligheid en levensduur van de containers en veiligheidsvoorzieningen optimaliseren en waarborgen. Het helpt risico’s op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid te reduceren. BroNij beschikt over eigen keurmeesters die zijn opgeleid door T-Spec. Zij keuren de ondergrondse containers aan de hand van een checklist. Met een uitgebreid onderdelenpakket in het magazijn op onze centrale onderhoudslocatie kunnen wij onze
opdrachtgevers snel van dienst zijn bij eventuele calamiteiten.

TUV Sticker Bronij keuring

Onze keurmeesters

BroNij beschikt over eigen keurmeesters die zijn opgeleid door T-Spec. Het opleidingsprogramma van T-Spec voorziet het personeel in theoretische kennis en noodzakelijke informatie, evenals in het trainen van het praktisch keuren van een ondergrondse container. Hierdoor kan BroNij werkzaamheden als onderhoud, reparatie en keuring met elkaar combineren en onze mensen en arbeidsmiddelen efficiënt inzetten.

Keuringmeester BroNij

Keuringslocatie

De keuring van de ondergrondse containers gebeurt op een locatie aan de rand van de stad die door de gemeente wordt aangewezen. Hier richt BroNij een mobiele werkplaats in en op deze centrale keurings- en onderhoudslocatie wordt de keuring uitgevoerd. Een grote, mobiele kraan speelt hierbij een centrale rol. Deze kraan kan de ondergrondse containers van de vrachtauto’s tillen en de ondergrondse containers op locatie verplaatsen.

De mobiele werkplaats van BorNij slimme afvalinzameling

Tijdelijke bovengrondse containers

Op de locaties waar de ondergrondse containers worden weggehaald komen direct tijdelijke bovengrondse containers te staan, zodat de burger ook tijdens de keuring haar afval kwijt kan. Te allen tijde zullen de betonputten op de inzamellocatie zijn afgeschermd waarbij voetgangers en overig wegverkeer geen hinder en risico zullen ondervinden.

Plaatsing tijdelijke container BroNij

Kantelsystemen

Op de keurings- en onderhoudslocatie bevinden zich enkele kantelsystemen waar de ondergrondse containers op geplaatst worden. De ondergrondse container kan op deze manier veilig en gedetailleerd door de keurmeester(s) gekeurd worden aan de hand van een checklist.

Checklist

De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist. Deze is opgesplitst de volgende onderdelen:

Op centrale keurings- en onderhoudslocatie
 Controle containergegevens
 Opschriften
 Functionaliteit
 Inworpzuil
 Voetgangersplatform
 Onderbak incl. kleppen
 Lastdragende constructie

Op inzamellocatie
 Veiligheidsvoorziening
 Betonput

Keuring ✔

Een keuring is pas afgerond nadat alle onderdelen zijn beoordeeld en een keurmeester een definitief oordeel heeft gegeven op basis van de samengestelde onderdelen. Het is de keurmeesters toegestaan kleine reparaties uit te (laten) voeren, zodat (een onderdeel van) de container voldoet aan de keuringsvoorwaarden.

TUV Sticker Bronij keuring

Afkeuring

Indien er gevaar is bij het gebruik van de container (afkeuring) zal de opdrachtgever direct worden ingelicht. De werkzaamheden, materialen en benodigde inspanning om de container weer in goedgekeurde staat te verkrijgen zullen worden aangegeven, zodat na toestemming van de opdrachtgever de benodigde reparaties direct kunnen worden uitgevoerd. Voor de locatie waar deze container geplaatst is zal de tijdelijke, bovengrondse container blijven staan, zodat de burgers geen overlast ondervinden.

BroNij slimme afvalinzameling reparatie mobiele werkplaats

Keuringssticker

Na een positieve beoordeling van de ondergrondse container wordt een keuringsticker aangebracht. Deze is voorzien van een dag, maand en jaartal. Elk TÜV-keuringsembleem heeft een uniek nummer. Alle resultaten van de gekeurde containers worden opnemen in de Rapportage Keuring en Inspecties en vastgelegd door BroNij. De rapportage wordt digitaal overlegd aan de gemeente.

Keuringssticker van BroNij

Meer informatie over onze keuring?

Neem dan contact met ons op |

Tel bellen0186 - 606100 Mail maileninfo@bwaste.nl